PROIZVODNI PROGRAM

JAVNE OBJAVE

ARHIV - JAVNE OBJAVE


U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Službeni glasnik RS" broj 47/2006 ) i članovima 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava o obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( "Službeni glasnik RS" broj 100/2006 i 116/2006 ), Akcionarsko društvo Livnica "Kikinda" Kikinda, Miloševački put 34, mat. br. 08053910, objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD LIVNICA "KIKINDA" KIKINDASednica godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica "Kikinda" iz Kikinde, održana je dana 29.06.2011. godine u upravnoj zgradi društva, ulica Miloševački put 34, Kikinda, sa početkom u 12,00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:
  1. Odluka o utvrđivanju kvoruma i izboru radnih tela Skupštine

  2. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za poslovnu 2010.g. i usvajanju revidiranog konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2010. godinu

  3. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2011. godinu

  4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora AD Livnica "Kikinda" iz Kikinde


Akcionari, koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima, imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, isti mogu izvršiti u prostorijama pravne službe AD Livnica "Kikinda", Kikinda, ulica Miloševački put 34.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu društva:www.livnicakikinda.com


U Kikindi, dana 12.07.2011. godine                                    AD LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA                                   

                                            VALENTINA GLAVINA

                                           GENERALNI DIREKTOR
Saziv godišnje skupštine 2011
Punomoc 2011.doc (37 KB)Livnica Kikinda, Miloševački put 34, Kikinda